Behandeling

Heeft u psychische hulp nodig en wilt u voor de behandeling van uw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding door uw verzekering? Gaat u dan altijd eerst naar uw huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen en kan u vervolgens doorverwijzen naar Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman. Een verwijsbrief is noodzakelijk om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Aanmelding

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met Psychologie Praktijk Lotgerink en Damman:
  • U kunt een e-mail sturen naar info@ppld.nl met uw gegevens. U wordt dan desgewenst via de e-mail of telefonisch benaderd voor het maken van een eerste afspraak.
  • U kunt het aanmeldingsformulier op deze website invullen. U wordt dan desgewenst via de e-mail of telefonisch benaderd voor het maken van een eerste afspraak.

Intake

De intake is in de eerste plaats een kennismaking en een mogelijkheid voor u om uw verhaal te doen. Samen met u wordt in kaart gebracht wat uw klachten zijn en wat u graag zou willen bereiken. Uw klachten worden hierbij in een breed perspectief bekeken, waarbij ook uw persoonlijke omstandigheden, levenservaringen en persoonlijkheid aan bod komen. Uw behandelaar maakt tijdens het gesprek een inschatting van de problematiek en de ernst ervan en zal u aan het einde van het gesprek hiervan deelgenoot maken. Tevens wordt dan met u besproken op welke manier uw doel kan worden bereikt en hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Ook wordt er op dat moment gekeken of u zich voldoende gehoord en op uw gemak voelt om over te gaan tot de start van de behandeling. U kunt hierover natuurlijk ook later een beslissing nemen. De intake is een onderdeel van het behandeltraject en als zodanig dus niet kosteloos. Mocht u besluiten om na het eerste gesprek niet verder te gaan met de behandeling dan wordt het intakegesprek door de behandelaar gedeclareerd als een onvolledig behandeltraject en zal dit ten koste gaan van uw eigen risico. U heeft echter ook de mogelijkheid om dit buiten de verzekering te houden en de kosten van het gesprek zelf te betalen. U kunt dit met uw behandelaar bespreken. Besluit u om door te gaan met de behandeling dan ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst is naast de intake, onderdeel van de diagnostiek en geeft belangrijke aanvullende informatie om uiteindelijk tot een gedegen diagnose te komen. Deze diagnose is op haar beurt weer van belang voor het uiteindelijke behandelplan. Afhankelijk van uw klachten zult u kortere of langere tijd in behandeling zijn. Bij de start van uw behandeling en als u uw behandeling heeft afgesloten, ontvangt uw verwijzer informatie over uw behandeling, nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

Behandeling

Zoals u kunt lezen onder het hoofdstukje behandelmethodieken, kan er een keuze worden gemaakt uit verschillende vormen van therapie. Meestal zal gebruik worden gemaakt van een combinatie van de genoemde methodieken om tot een goede, op de individu gerichte, behandeling te komen. Dit wordt beschreven in een behandelplan. Het maken van opdracht, binnen en/of buiten de behandelkamer, kan onderdeel zijn van de behandeling. Deze opdrachten zijn altijd toegesneden op uw verhaal.  Het is immers van belang dat ze leiden tot positieve ervaringen en uiteindelijk tot een afname van de klacht. Tijdens de sessies is er altijd ruimte om vragen te stellen. Ook zal uw behandelaar de voortgang van de behandeling in de gaten houden en regelmatig even checken of we nog op de goede weg zitten. Afhankelijk van uw functioneren in de loop van de behandeling en rekening houdend met het afgesproken behandeltraject en de mogelijkheden hierin zal een behandeling worden afgesloten of worden verlengd.

Afsluiting

Vlak voor het afsluitende gesprek wordt u gevraagd twee vragenlijsten in te vullen. De eerste vragenlijst is bedoeld als een (objectieve) nameting om te kijken of de behandeling het gewenste effect heeft gehad. De tweede vragenlijst is een zogenaamd cliënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek geeft een beeld hoe u de behandeling en het contact met uw behandelaar heeft ervaren. Tevens helpt deze informatie mij om de zorg en de dienstverlening binnen de praktijk waar nodig te verbeteren. Indien uw behandeling volledig vergoed wordt (m.u.v. uw eigen risico) dan zal pas na het afsluiten van de behandeling over worden gegaan tot de declaratie van het behandeltraject bij uw zorgverzekeraar. Meer praktische informatie over een behandeling bij een psycholoog vindt u hier.